Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Przedmiotowy regulamin określa zasady udostępnienia przestrzeni ,,FRELA Studio’’ zwanego dalej Studiem.

§ 2. Udostępniającym studio jest Aleksandra Błaszkowska z siedzibą :Lędziny 43-140, ul. Pokoju 6A/1, NIP 6462957178

§ 3. Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wynajmującym określana jest w niniejszym Regulaminie mianem Najemcy.

§ 4. Lokal (zwany dalej wymiennie „Studio”) został urządzony i wyposażony przez Wynajmującego jako przestrzeń do prowadzenia produkcji fotograficznych i filmowych.

§ 5. Studio może zostać również udostępnione w celu organizacji szkoleń, spotkań, warsztatów fotograficznych lub innych eventów.

 

2. ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI

 

§ 1. Rezerwacji Studia można dokonać poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.frelastudio.pl

§ 2. Dokonanie rezerwacji Studia jest możliwe minimum na 24h przed planowanym terminem rezerwacji.

§ 3. Opłaty za najem Studia określa Cennik za wynajem studia, który jest dostępny na stronie internetowej

§ 4. Minimalny czas rezerwacji Studia w dni robocze wynosi 2 godziny.

§ 5. Opłaty za wynajem dokonuje się elektronicznie podczas procesu rezerwacji za pośrednictwem systemu Stripe – kartą płatniczą lub przelewem bankowym w systemie przelewy24 oraz BLIK

§ 6. Jeżeli na rezerwację ma zostać wystawiona faktura, konieczne jest podanie nr NIP w formularzu rejestracyjnym. W przeciwnym wypadku wystawiamy paragon i nie będzie możliwości otrzymania faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Studio jest udostępniane na przedział czasowy potwierdzony w rezerwacji. W przypadku spóźnienia Najemcy, czas rezerwacji nie ulega przedłużeniu. Za zakończenie czasu najmu uważa się opuszczenie Studia przez Najemcę.

§ 8. W przypadku przedłużenia zarezerwowanego czasu najmu Studia, Najemca jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie w dniu rezerwacji Studia (w formie przelewu BLIK) za przedłużoną rezerwację, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Przedłużenie najmu może wystąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pozwala na to grafik rezerwacji w danym dniu.

§ 9. Skrócenie czasu najmu w stosunku do potwierdzonej rezerwacji nie powoduje obniżenia ceny wynajmu.

§ 10. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

§ 11. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia tydzień przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

§ 12. Odwołanie rezerwacji Studia powinno nastąpić w formie mailowej na adres kontakt@frelastudio.pl

§ 13. Odwołanie rezerwacji powyżej 7 dni od daty wynajmu jest zwrotne 100% na numer konta z któego wykonywany był przelew.

§ 14 . Wszelkie przygotowania do sesji, ustawienie/demontaż sprzętu, własnych dekoracji, sprzątanie po sesji następują w ramach zarezerwowanego czasu najmu Studia.

§ 15. Studio fotograficzne pracuje przez całą dobę, z wcześniej potwierdzoną rezerwacją. Wynajem nocny w godzinach 20:00-8:00 jest możliwy jedynie po wcześniejszym kontakcie mailowym kontakt@frelastudio.pl

§ 16. Aby zarezerwować studio między 22:00, a 8:00, należy doliczyć dodatkowa dopłatę w wysokości 30% całkowitego kosztu wynajętego czasu. Wynajem nocny jest możliwy na minimum 5h.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA

 

§ 1. W ramach umowy Wynajmujący udostępnia Najemcy:

 • pomieszczenia do realizacji sesji zdjęciowych wraz z wyposażeniem (meblami, dekoracją);
 • strefę wypoczynku (make-up room, szatnię, aneks kuchenny z napojami)

 

§ 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wyposażenie Studia zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa, jak i dbać o to, aby powierzona mu przestrzeń nie uległa jakimkolwiek uszkodzeniom i zniszczeniom. Najemca zobowiązuje się również użytkować udostępniony mu sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do użytkowania sprzętu, Najemca jest zobowiązany do zgłoszenia się do personelu Studia, które szczegółowo wyjaśni Najemcy zasady eksploatacji sprzętu. W przypadku braku takiego zgłoszenia przyjmuje się, że Najemca zna prawidłowe zasady eksploatacji sprzętu.

§ 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia sprzętu oraz wyposażenia Studia jakich dokona i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu/wyposażenia, a w przypadku niemożliwości naprawy do pokrycia kosztów jego wymiany. W przypadku dokonania zniszczeń przez osoby obecne na sesji, Najemca jest zobowiązany do podania danych osobowych sprawcy zniszczeń lub jego opiekuna prawnego.

§ 4. Najemca jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich uszkodzeń i usterek sprzętu i wyposażenia Studia jego personelowi, natychmiast po zauważeniu wady/usterki Sprzętu. Po zakończeniu najmu Studia, Najemca zobowiązuje się opuścić lokal, w takim stanie w jakim został mu wydany. Przed opuszczeniem Studia Najemca zobowiązuje się do pierwotnego ustawienia mebli i dekoracji oraz usunięcia wszelkich odpadów/śmieci. Sprzątanie następuje w ramach zarezerwowanego czasu najmu Studia.

§ 5. Na 5 minut przed zakończeniem czasu najmu, personel Studia jest uprawniony do wejścia do Studia w celu jego przyjęcia. W przypadku braku zastosowania się przez Najemcę, do powyższych wytycznych, Wynajmujący może odmówić odbioru Studia i zobowiązać Najemcę do właściwego wydania lokalu.. W tym przypadku, Najemca jest obowiązany do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia za pozostały czas niezbędny do wydania lokalu w należytym stanie – zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

§ 6. ZWIERZĘTA – kochamy mocno i zapraszamy wasze futrzaki również do nas, jednak jest to dla nas dodatkowy czas pracy by posprzątać studio, dlatego konieczne jest wcześniejsze powiadomienie administratora o planowaniu sesji ze zwierzętami. Najemca odpowiada za wszelkie szkody, które wykonały zwierzęta biorące udział w sesji na zasadach określonych w punkcie 3-4 powyżej.

 

4. ZAKAZY I OGRANICZENIA W CZASIE KORZYSTANIA

 

§ 1. Najemca zobowiązuje się do stosowania następujących postanowień:

 • Używanie na terenie Studia obuwia zamiennego;
 • Zakaz palenia papierosów i tytoniu wewnątrz budynku (w tym również e-papierosów), w którym znajduje się Studio;
 • Zakaz wnoszenia i używania na terenie Studia środków odurzających i alkoholu;
 • Zakaz wnoszenia i używania na terenie Studia materiałów wybuchowych;
 • Zakazu używania na terenie Studia cekin, brokatu, ognia, farb, puchu, dymów, proszku holi, świec dymnych, konfetti, wody, a także wszelkich substancji barwiących i toksycznych. W przypadku naruszenia zasad opłata za sprzątanie wynosi 1000zł
 • Zakaz wynoszenia poza teren Studia jego wyposażenia i urządzeń;
 • Zakaz niszczenia Studia;
 • Zakaz wbijania gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących na terenie Studia;
 • Zakaz używania Studia do celów sprzecznych z prawem;
 • Umawianie klientów w odstępach co najmniej 30 minut w przypadku projektów zdjęciowych (np. sesji świątecznych, kobiecych).

 

§ 2. Najemca i osoby z nim przebywające na terenie Studia muszą być pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, które przebywają na terenie Studia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

§ 3. W przypadku wykonywania fotografii nagiego modela, model musi posiadać dokument potwierdzający ukończenie przez niego pełnoletniości.

§ 4. W przypadku zanieczyszczenia podłogi/ścianek/mebli opłata za sprzątanie jest od 100-300zł w zależności od tego jak mocne są zabrudzenia (o stopniu zabrudzenia decyduje administrator studia).

§ 5. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby trzecie na terenie Studia,

§ 6. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty trzecie, jak i za utrudnienia związane ze zdarzeniami niezależnymi od niego (np. przerwy w dostawach energii elektrycznej, wody, prace remontowe w okolicy Studia).

§ 7. W przypadku braku dostosowania się do wytycznych Regulaminu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo przerwania Najemcy sesji/wydarzenia/eventu i zobowiązania go do natychmiastowego opuszczenia Studia. Powyższe nie zwalnia Najemcy od zapłaty wynagrodzenia należnego Wynajmującemu.

 

5. PRAWA WYNAJMUJĄCEGO

 

§ 1. Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie utrwalonym przez Najemcę obrazem przedmiotu najmu wraz z jego wyposażeniem w realizowanej przez Najemcę sesji oraz eksploatacji utrwalonym obrazem przedmiotu najmu w całości lub we fragmentach, w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni na wszystkich znanych polach eksploatacji

§ 2. Najеmсу przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków nabytych na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie

§ 3. Najemca ma prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej stanu udostępnionego Studia. Reklamacja ma zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu nieprawidłowości. Reklamacja może zostać złożona ustnie osobie udostępniającej lokal, telefonicznie pod numerem 511243400 mailowo na adres kontakt@frelastudio.pl.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2024 i stanowi integralną część umowy.

§ 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

§ 3. Zawierając umowę najmu, Najemca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowym regulaminem.